Perlembagaan Briged Bestari

  

1.0   Pendahuluan    

Pencapaian pelaksanaan Sekolah Bestari melibatkan lima komponen utama iaitu pelajar, guru, pentadbir, pengintergrasian teknologi dan penglibatan ibu bapa atau penjaga/komuniti. Terdapat pelajar yang berkemahiran tinggi dalam bidang ICT dan kelompok pelajar ini memerlukan ruang untuk mengembang dan menggunakan kemahiran mereka. Briged Bestari bukan sahaja dapat membantu menggerak dan memantapkan penggunaan ICT di sekolah, Briged Bestari juga dapat memberi ruang kepada pelajar yang berkemahiran menyalurkan kepakaran mereka ke arah yang positif.  Dengan demikian, menjadi satu harapan setiap warga sekolah akan mendapat manfaat daripada penubuhan pasukan melalui aktiviti sokongan, latihan dan penyelenggaraan komputer.   

      

2.0   Rasional       

Memandangkan wujudnya keperluan semasa untuk memantapkan pengurusan Pembestarian Sekolah, Briged Bestari perlu ditubuhkan sebagai agen pemangkin. Komitmen pelajar bukan hanya terbatas kepada panggunaan kemudahan teknologi yang dibekalkan tetapi merangkumi aspek teknikal agar faedah program ini dapat dioptimumkan kepada semua warga sekolah dan masyarakat umum.     

      

3.0    Matlamat          

Briged Bestari ditubuhkan bagi membantu sekolah menjayakan Program Pembestarian Sekolah serta membantu pelbagai program ICT  berjalan lancar.  Program ICT semakin bertambah di sekolah dan bagi melicinkan pelaksanaan program ini, sebuah badan khas seperti Briged Bestari perlu diwujudkan.     

 

4.0   Objektif       

Antara objektif penubuhan Briged Bestari:  

 • Membentuk wadah perkongsian ilmu, minat dan kepakaran dalam  menggunakan aplikasi di sekolah.                    
 • Menjadi agen penggerak bagi membantu melancarkan pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah.             
 • Melatih sekumpulan pelajar yang berminat dan berkeupayaan dalam  bidang ICT.              
 • Menggembleng ilmu dan kepakaran teknologi maklumat dan Komunikasi ICT di kalangan pelajar untuk kegunaan positif.
 • Memberi peluang kepada pelajar berkongsi kemahiran dan seterusnya menyebarkan ilmu kepakaran mereka dalam bidang teknologi  maklumat dan komunikasi kepada rakan-rakan lain di sekolah.        

 

5.0   Fungsi   

 Antara fungsi penting Briged Bestari:     

 • Membimbing rakan sebaya dalam penggunaan aplikasi di sekolah.                        
 • Membantu proses pengisian data dalam beberapa aplikasi di sekolah.               
 • Membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknikal semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Membantu kerja-kerja penyelenggaraan yang mudah serta pengawasan perkakasan dan perisian.               
 • Membantu kerja-kerja penyenggaraan perkakasan ICT (Preventive Maintenance).            
 • Membantu menyebarkan maklumat terkini berkaitan Program Pembestarian Sekolah.               
 • Membantu memastikan program ICT di sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar sebagaimana yang telah dirancangkan.           

      

6.0   Aplikasi Yang Perlu Dikuasai Ahli-Ahli Briged Bestari     

Pelajar Briged Bestari perlu menguasai aplikasi berikut        

 • Emel     
 • Internet     
 • CD TLM(Stand-Alone)     
 • Kolaborasi – Think.com, Project-Based Learning (PBL)     
 • Pemprosesan perkataan (MS Word)     
 • Hamparan Elektonik (MS Excel)     
 • Aplikasi Persembahan (Power Point/Flash)     
 • Aplikasi Multimedia (Movie Maker/Video Cutter)     
 • Aplikasi Grafik (Adobe Photoshop)      

 

8.0        BIDANG TUGAS ORGANISASI BRIGED BESTARI    

8.1        Penasihat   

 • Bertindak sebagai penasihat kepada jawatankuasa pelajar Briged Bestari bagi memastikan segala perancangan berjalan dengan lancar.    
 • Menjalankan aktiviti pemantauan terhadap pelaksanaan semua aktiviti Briged Bestari bersama Kementerian Pelajaran Malaysia/Bahagian Teknologi Pendidikan/Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak.     
 • Mengenalpasti dan seterusnya membantu menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan Briged Bestari.     

 

8.2        Penyelaras       

 • Merancang dan mengawasi pelaksanaan aktiviti Briged Bestari.     
 • Memastikan aktiviti berkaitan Briged Bestari berjalan lancar.     
 • Melatih ahli Briged Bestari dalam penggunaan aplikasi di sekolah.     
 • Memantau keberkesanan pelaksanaan aktiviti Briged Bestari.     
 • Memeriksa tahap keselamatan semasa perkakasan, perisian dan data.     

 

8.3        Pengerusi     

 • Bertanggungjawab secara langsung kepada Guru Penyelaras Briged Bestari.     
 • Mempengerusikan setiap perjumpaan atau mesyuarat Briged Bestari.     
 • Berhubung dengan Guru Penyelaras bagi membincangkan setiap masalah dan membuat keputusan.    
 • Membimbing ahli-ahli kelab bagi mencapai matlamat Program Pembestarian Sekolah.     
 • Merancang, menyelaras dan menjalankan aktiviti tahunan bagi Briged Bestari.     

      

8.4        Timbalan Pengerusi               

 • Bertanggungjawab kepada arahan Guru Penyelaras berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah ketika ketiadaan Pengerusi.     
 • Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaannya dan menyediakan laporan.     
 • Membantu Pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Briged Bestari.     

 

8.5        Setiausaha        

 • Bertanggungjawab kepada setiap arahan Pengerusi berkaitan dengan pelaksanaan Briged Bestari.     
 • Mengemas kini fail dan dokumentasi Briged Bestari.     
 • Mencatat dan merekod minit mesyuarat Briged Bestari.     
 • Mengenalpasti dan seterusnya membantu menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan Briged Bestari.     

 

8.6        Penolong Setiausaha     

 • Bertanggungjawab kepada setiap arahan Pengerusi berkaitan dengan Briged Bestari.     
 • Mengambil alih tugas Setiausaha semasa ketiadaannya dan membuat laporan.     
 • Membantu Setiausaha dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan briged.     

 

8.7        Bendahari       

 • Bertanggungjawab kepada Guru Penyelaras tentang urusan kewangan.    
 • Menguruskan sumbangan dan derma.            
 • Mengemas kini buku akaun Briged Bestari.     
 • Menguruskan keluar masuk wang melalui Guru Penyelaras.     
 • Menyediakan laporan semasa kewangan untuk dibentang dalam mesyuarat.     

      

      

8.8        Ahli Jawatankuasa     

 • Bertanggungjawab kepada setiap arahan Guru Penyelaras berkaitan dengan pelaksanaan Briged Bestari.     
 • Membantu Pengerusi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Briged Bestari.     
 • Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Briged Bestari.     

 

8.9        Tugas-tugas 

Biro       

8.9.1     Biro Infrastruktur Teknologi       

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)     
 • Memastikan penggunaan peralatan ICT yang dibekalkan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.      
 • Memastikan peralatan ICT yang dibekalkan sentiasa berada dalam keadaan selamat untuk digunakan.      
 • Membantu menyenggara pelbagai peralatan yang ada di sekolah.     
 • Membantu menyelenggara pelbagai peralatan yang ada di sekolah.     

 

8.9.2   Biro Latihan        

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)     
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan latihan atau kursus yang berkaitan dengan aplikasi di sekolah dan penggunaan ICT.     

 

8.9.3   Biro Dokumentasi dan Penerbitan       

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)     
 • Menyedia dan menyimpan laporan bagi setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh Briged Bestari.     
 • Menerbit dan mengedar bahan atau maklumat yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti Briged Bestari.     

      

      

8.9.4     Biro Laman Web      

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)     
 • Membangun dan mengemas kini laman web rasmi sekolah.     
 • Menjadi pembimbing rakan sebaya kepada badan atau persatuan serta kelab pelajar bagi membina laman web pertubuhan mereka.      

       

9.0    AKTIVITI BRIGED BESTARI     

      

9.1     Aktiviti Khusus      

 • Mengadakan kursus dan latihan berkenaan ICT  kepada ahli Briged Bestari dan warga sekolah.     
 • Membantu tugas guru-guru memasukkan data (yang dibenarkan).     
 • Membantu menguruskan bilik operasi mengikut jadual.     
 • Membantu penyenggaraan (Preventive Maintenance) prasarana ICT.     
 • Membantu penyelenggaraan prasarana ICT.     
 • Membantu guru-guru menggunakan peralatan ICT semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. 

9.2      Aktiviti Sampingan     

 • Membantu webmaster mendapatkan bahan-bahan yang sesuai bagi tujuan mengemas kini laman web sekolah.     
 • Mendokumentasikan setiap aktiviti khas yang telah dijalankan oleh sekolah.     
 • Membantu Guru Penyelaras Bestari sebagai penyampai maklumat kepada pelawat.     
 • Membantu mengendalikan kursus asas literasi komputer kepada  warga sekolah.     
 • Membantu pengambilan gambar digital/video untuk profil pelajar dan aktiviti sekolah.   
 • Mengadakan lawatan sambil belajar bagi tujuan penanda aras.